സ്വാശ്രയ സുസ്ഥിര സ്വതന്ത്ര വികസനം 3: ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതയും സാധ്യതകളും

asked 2021-06-28 04:17:25 -0500

Sooraj Kenoth gravatar image
 • രാമനുണ്ണി
 • ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ പ്രായോഗികമാണോ?
 • വാഹനത്തിന്റെ ആയുസും ബാറ്ററിയുടെ ആയുസും എല്ലാം കണക്കാക്കിയാൽ ഡീസൽ/പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലാഭകരമാണോ അതോ തോന്നൽ മാത്രമാണോ?
 • തത്തുല്യമായ ഒരു ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ/ഡീസൽ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനം വാങ്ങിക്കുവാൻ എത്ര രൂപ വരെ ചിലവാക്കാം?
 • CNG പോലുള്ള ബദൽ ഊർജ്ജ സ്ത്രോതസുകൾ വരുമ്പോൾ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും?

ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും ലാഭകരവും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വണ്ടി ലാഭകരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺർഷിപ്പ് എടുത്താൽ മാത്രമേ പറയാനാവൂ. IC എഞ്ചിൻ വണ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മെയിന്റെയിനൻസ് കോസ്റ്റ് തീരെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അഞ്ച് വർഷത്തെ കണക്ക് എടുത്താൽ, IC എഞ്ചിൻ വാഹനങ്ങളുടെ 25% ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ ഷിപ്പ്. റ്റാറ്റ നെക്സന്റേത് യുടെ ത് 10% ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ക്രമാനുഗതമായി കൂടുകയാണ് അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും വ്യാപകവും ആകും.

 • സജിൽ(KSEB):
 1. വീടുകളിൽ ഒരു സ്ലോ ചാർജ്ജിങ്ങ് സ്റ്റേഷൻ വെക്കുന്നത് ലാഭകരമാണോ?
 2. എന്തൊക്കെയാണ് അനുബന്ധ നിയമനടപടികൾ?
 3. ഇത്തരം ചാർജ്ജിങ്ങ് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കായി ചാർജ്ജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ?
 4. EV സെഗ്മെന്റിൽ KSEB എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്?
 5. EV പ്രൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ഉണ്ടോ?
 6. സ്വകാര്യസംരംഭകർ EV ചാർജ്ജിങ്ങ് സംവിധാനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവായ നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക ...
(more)
edit retag flag offensive close merge delete